Chương trình Hội nghị

Chương trình Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ VI xem tại đây