Hội đồng khoa học

 

PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung
PGS.TS. Trần Văn Ngọc
TS. Nguyễn Văn Thành
PGS.TS.Vũ Xuân Phú
PGS.TS. Nguyễn Chi Lăng
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
GS. TS. Ngô Quý Châu
GS. TS. Mai Trọng Khoa
PGS.TS. Bùi Công Toàn
PGS.TS. Lê Ngọc Thành
PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Nguyễn Gia Bình
PGS.TS. Đỗ Quyết
PGS.TS. Lê Ngọc Hưng
TS. Hàn Trung Điền
TS. Nguyễn Đức Chính
TS. Nguyễn Văn Hưng
PGS.TS Lê Văn Phủng
PGS.TS. Nguyễn Huy Lực
ThS. Trần Anh Tuấn
TS. Phạm Hùng Vân

 


ThS. Lê Khắc Bảo
PGS.TS Tạ Bá Thắng
PGS.TS Mai Xuân Khẩn
PGS.TS. Trần Thị Dung
PGS.TS Nguyễn Đình Tiến
PGS.TS. Dương Quí Sỹ
TS. Lưu Thị Liên
TS. Nguyễn Huy Dũng
TS. Trần Ngọc Bửu
TS. Nguyễn Hữu Lân
TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn
TS. Phan Thu Phương
TS. Chu Thị Hạnh
TS. Vũ Văn Giáp
TS. Nguyễn Thanh Hồi
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính
PGS.TS. Trần Quang Phục
PGS.TS. Trần Văn Sáu
TS. Lê Tiến Dũng 
ThS. Phạm Hữu Thường
TS. Lê Văn Hợi
TS. Hoàng Thị Phượng
TS. Đinh Văn Lượng