Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung
PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
PGS.TS. Vũ Xuân Phú
TS. Lê Văn Hợi
TS. Nguyễn Huy Dũng
TS. Nguyễn Văn Thành

 

GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Trần Văn Ngọc
TS. Lê Tiến Dũng
TS. Lưu Thị Liên
ThS. Phạm Tiến Thịnh
CN. Phạm Vân Anh

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng
GS.TS. Nguyễn Đình Hường
GS.TS. Trần Quỵ

 

GS.TS. Nguyễn Việt Cồ
GS.TS. Vũ Văn Đính
GS.TS. Trần Văn Sáng